Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

Mange ubesvarte spørsmål om Viken fylke

Publisert av RH Nettredaktør den 06.10.19. Oppdatert 26.08.22.

På høstmøtet i Romerike historielag 26.09.19 var det to aktuelle problemstillinger:
1.  Hva skjer med det lokalhistoriske arbeidet når Akershus, Buskerud og Oppland fra 1. januar 2020 slås sammen til Viken fylke?
2. Hvordan møter historielagene og andre kulturminneorganisasjoner den nye situasjonen som oppstår når Fet, Skedsmo og Sørum 1. januar 2020 slås sammen til Lillestrøm kommune?

Fra v. Tom Halvorsen, leder Romerike Historielag, og Anne Traaholt, seksjonsleder for Kulturhistorisk formidling og verdiskapning, utenfor Historielagets Hus, Skedsmo. Foto: Lars Brede Grøndahl.

Fra v. Tom Halvorsen, leder Romerike Historielag, og Anne Traaholt, seksjonsleder for Kulturhistorisk formidling og verdiskapning, utenfor Historielagets Hus, Skedsmo. Foto: Lars Brede Grøndahl.

Til det første temaet hadde Romerike historielag fått Anne Traaholt, seksjonsleder for Kulturhistorisk formidling og verdiskapning, til å innlede og svare på spørsmål. Hun er arkeolog av utdanning, og jobber i dag i Akershus fylkeskommune.

30 deltakere fra de ulike historielaga på Romerike hadde møtt fram klokka 18:30 for å få svar på spørsmålene som var stilt.

Organisasjon
Anne Traaholt innledet med å vise oss et organisasjonskart for kulturadministrasjonen i nye Viken fylke. Hun ga uttrykk for at hun var spent på hvem som ville komme øverst i næringskjeden for kulturadministrasjonen, nemlig den politisk valgte fylkesråd for kultur, en av sju fylkesråd under fylkesordføreren.

Den øverste administrative leder er fylkesdirektør John Arve Eide. Under ham er det fire avdelingsledere for henholdsvis
* Frivillighet, idrett og friluftsliv,
* Fylkesbibliotek,
* Kunst og kultur og
* Kulturarv.

I den siste avdelingen er Christian Hintze Holm ansatt som leder. Avdelingen Kulturhistorisk formidling og verdiskapning er en av fire avdelinger under Hintze Holm. De tre andre er Feltarkeologi, Bygningsmiljøer og landbruk og Arkeologiske kulturminner.

 

Frivilligheten og kommunene
Traaholt sa at særlig i Buskerud hadde de vært nøye med at frivilligheten primært skal forholde seg til kommunene. Alle kommuner skal forholde seg til FNs bærekraftmål. I Buskerud er også turistnæringen viktigere for verdiskapingen i fylket enn i Akershus og Østfold. Det er enighet om at vedtatt politikk i de tre fylkene skal videreføres. For Akershus er det viktig at den regionale kulturminneplanen som har vært på høring i år, blir vedtatt før årsskiftet.

 

Hvem blir ansvarlig for museumspolitikken?
På spørsmålet om hvem som vil være ansvarlig for museumspolitikken i Viken, svarte Traaholt at innen museumspolitikken vil, inntil videre, alt være som det er. På spørsmål om hvordan Viken skal kunne bli en samlende identitet, svarte Traaholt at Viken som administrasjonsenhet aldri ville få noen samlende identitet. Hun mente at lokalhistorien fortsatt vil tilhøre kommunenes ansvar. Hun mente imidlertid at lokalhistorisk formidling særlig vil være viktig for steder i transformasjon, slik store deler av Akershus er. Mange nye politikere kjenner av og til ikke til lokalhistorien, og legger derfor lite vekt på den i sitt arbeid.

Traaholt forklarte at vesentlige deler av riksantikvarens ansvar skal flyttes ut til fylkene. Særlig kulturminnevernet har fått tildelt nye oppgaver, de fleste andre områder ikke. De nye oppgavene vil kreve ekstra bemanning. I Viken vil det være 72 fredete bygningsmiljøer med totalt 594 enkeltbygg, 28 middelalderbygninger og 22 verneverdige trehusmiljøer. Som dispensasjonsmyndighet vil Viken ha ca. 100 saker årlig. Hun fortalte at det var planlagt med 4-5 nye stillinger for å dekke de nye oppgavene innen kulturminnevernet. Hun trodde administrasjonen måtte «parre beina ordentlig» for å kunne være en god samarbeidspartner med frivilligheten.


Det nye fylkestinget trer sammen første gang 17. oktober. Som vi i ettertid har kunnet registrere, har det nye rødgrønne fylkesrådet i Viken bestående av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, i sin tiltredelseserklæring sagt at de vil arbeide for at Viken fylke oppløses i 2023. En forutsetning for at de skal lykkes med dette er at velgerne ved Stortingsvalget i 2021 gir de rødgrønne partiene flertall på Stortinget.


Kulturminneforeninger i Lillestrøm kommune
Tom Halvorsen innledet om det andre temaet på høstmøtet 2019, nemlig hva som bør skje med de mange kulturminneforeninger som finnes i Fet, Skedsmo og Sørum. Lillestrøm kommune har gitt uttrykk for at de helst vil samarbeide med én paraplyorganisasjon. Noen av de tilstedeværende fortalte at de allerede var i gang med å sammenkalle til et møte med alle kulturminneforeninger i de tre kommunene. Tom Halvorsen tilbød dem å bruke Romerike historielag som sin paraplyorganisasjon i forhandlingene med Lillestrøm kommune i stedet for at det ble etablert en ny paraplyorganisasjon for kulturforeningene i Lillestrøm.

Møtet ble avslutta klokka 20:30.

Referent: Svein Sandnes