Politikerne må si klart ifra

Politikerne må si klart ifra

Publisert av RH Nettredaktør den 19.11.22.

Bildet over: I september viste to og et halvt tusen mennesker sin støtte til bevaring av Kjeller flyplass. Foto: Vidar Sandnes 

Forsvaret avvikler sin virksomhet på Kjeller flyplass i 2026. Ifølge Riksantikvaren er flyplassen så viktig i bevaringssammenheng at store deler av bygningene og hele flystripa er foreslått fredet. Se artikkel i RB. 

Les artikkel i Romerike Blad


- - - - - - - - - -

Politikerne må si klart ifra
Forsvaret avvikler sin virksomhet på Kjeller flyplass i 2026. Ifølge Riksantikvaren er flyplassen så viktig i bevaringssammenheng at store deler av bygningene og hele flystripa er foreslått fredet.
Dette er et meget tydelig signal om hvor viktig flyplassen har vært i vår historie, både lokalt og nasjonalt. Det var derfor med stor glede vi så at kommunestyret i tidligere Skedsmo kommune ville utrede hvordan en kunne ta vare på denne historien som har så stor betydning for både dagens innbyggere og framtidige generasjoner.

En viktig del
Også Stortinget har sagt sitt. Etter forslag fra blant andre Sigbjørn Gjelsvik (daværende stortingsrepresentant, nå kommunalminister) vedtok Stortinget i 2019 å be «regjeringen legge fram en plan for Stortinget for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir ivaretatt». Som en del av komitebehandlingen ble det vektlagt at det miljøet som ivaretar veteranflyene, er en viktig del av de kulturhistoriske verdiene.

Videre sier flertallet «at et gitt areal vederlagsfritt eller på rimelige vilkår blir overdratt til Lillestrøm kommune for dette formålet. Et annet alternativ kan være at arealet overføres til Kulturdepartementet eller Forsvarsdepartementet selv, eventuelt til en stiftelse som kan ivareta tilsvarende formål».

Skuffelsen er stor
Skuffelsen er derfor stor når en ser hvordan kommunen (og staten) så langt har behandlet saken. Det må være første gang at en kommune iverksetter en omfattende økonomisk vurdering av om det fredede kulturminnet lønner seg rent økonomisk på sikt. Tilsynelatende helt uten forståelse for de andre verdiene et kulturminne har.

Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) har i samarbeid med kommunen utarbeidet en mulighetsstudie som også belyser og ivaretar det historiske innholdet i en slik fredningssak. Og som legger til grunn bevaring av det opprinnelige innholdet kulturminnet var beregnet på: Flymaskiner. Mange av de historiske flyene som er å finne på Kjeller i dag, ble i sin tid bygget der. For å etablere dette som et kulturminne kreves flystripe, oppstillingsplass og hangar. De eksisterende hangarer/lagerbygningen vil fungere godt til dette formålet.

Uten noe offentlig støtte
Ifølge KFK driftes Veteranflysenteret på Kjeller i dag uten et øre i offentlig støtte. Driften er selvfinansierende gjennom foreninger, stiftelser og privatpersoner.

I tillegg til de fysiske elementene kommer betydningen av de mer immaterielle verdiene, kompetansen og historiene rundt. Disse kan ivaretas i et luftfartøyvernsenter, som tenkes utviklet og bygd ut over tid. Denne samlede historien kan bare ligge på Kjeller, den kan ikke flyttes til andre flymuseer/-samlinger. Et luftfartøyvernsenter kan etableres etter mønster fra fartøyvernsentrene. Disse ligger langs kysten og tar vare på den flytende kulturarven og historien om levd liv og samfunnsutvikling. Godkjenning av et luftfartøyvernsenter på Kjeller vil være en nyvinning som på sikt vil kunne utløse store tilskudd.

Staten må ta ansvar
Staten ved Forsvaret må ta ansvar for å ivareta sin historie på en ordentlig måte. Forsvaret må stille arealene og bygningen til disposisjon. Dette kan gjøres ved at staten inngår en avtale om drift av et luftfartøyvernsenter med KFK. Kommunen må ikke nødvendigvis bli involvert i en slik avtale, dersom de ikke sjøl ser et slikt behov.

Kommunens ansvar blir å bruke sin reguleringsmyndighet og regulere til formålet. Politikerne i kommunen må si klart ifra at de ønsker å ta vare på sin unike historie, noe vi hittil har ventet forgjeves på. Vi forventer at kommunestyret regulerer området på Kjeller slik at det blir mulig å fly der også i framtida. Det behøver ikke å koste kommunen noe. Det koster bare et klokt vedtak.

Vi ber om at saken om framtida for Kjeller flyplass ikke behandles i kommunestyret før nevnte forhold er avklart.

Vigdis Solheim
sekretær i Prosjekt Kjeller-historien, Lillestrøm

Vidar Larsen, Anne Clark og Tom O. Halvorsen
Skedsmo Historielag, Lillestrøm Historielag og Romerike Historielag

Frøydis Ulvin og Steinar Bunæs
Kjellervenner Prosjekt Kjellerhistorien