LOVER FOR

ROMERIKE HISTORIELAG

Revidert på årsmøtet 13. juni 200l. Revidert på årsmøtet 11. juni 2008.

KAP. l FORMÅL

§ 1

Romerike Historielag er en sammenslutning av lokale historielag på Romerike.

§2

Romerike Historielag har som formål å:

– fremme sansen for Romerikes gamle kultur, målføre og historie.

-utvide kjennskap til levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider.

-arbeide for vern om kulturminner,

-fremme slektsgransking.

Målsettingen søkes nådd gjennom å

-utgi skrifter og publikasjoner, som for eksempel årbok. -drive publikumstjeneste ved å

holde Historielagets Hus åpent som et servicesenter.

– støtte de lokale historielag og samarbeidet mellom dem.

-arbeide for å ta vare på arkivalia.

KAP. 2 MEDLEMSKAP

§3

Lokalt historielag på Romerike kan tas opp som medlem. Søknad. fulgt av lokallagets lover.

sendes til styret i Romerike Historielag som treffer bestemmelse om opptaking og

godkjennelse av lagets navn og lover.

Personer som bor utenfor Romerike, kan tas opp av styret som direkte medlem.

Æresmedlemmer kan innvoteres av årsmøtet etler fra styret.

§4

Dersom flere lokale historielag slår seg sammen, kan det nye først bli medlem i Romerike

Historielag etter søknad.

Deling av lokale historielag anses som etablering av nye som hver for seg må søke om

medlemskap.

I begge disse tilfeller anses de gamle lagene som utmeldt av Romerike Historielag, og

samtidig oppløst -jfr fr § 22.

§5

Lokalt historielag som ønsker å tre ut av Romerike Historielag. sender skriftlig melding om

dette til styret og anses uttrådt av Romerike Historielag 3 måneder etter at meldingen er

mottatt av styret.

§6

Missligholder lokallaget sine medlemsforpliktelser, kan årsmøtet beslutte at laget mister sitt

medlemskap. Før årsmøtet treffer vedtak, skal lokallaget gis anledning til å uttale seg.

Direkte medlem som ikke har betalt kontingent for 2 år, kan strykes.

KAP. 3 ÅRSMØTET

§7

Årsmøtet er Romerike høyeste og holdes hvert år i mai eller juni.

§ 8

På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Styret

b) Representanter fra hvert tilsluttet lokallag fordelt slik: 2 representanter for lag med

inntil 50 medlemmer og deretter en tilleggsrepresentant for hvert påbegynt

25. medlem.

Representasjon etter pkt b) foran beregnes av det medlemstall som laget har betalt

kontingent etter pr l. januar i det år årsmøtet holdes.

Lederne i lagets utvalg møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som

ligger innenfor utvalgets arbeidsområde. Andre fremmøtte medlemmer har talerett.

§ 9

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut av styret med minst 3 måneders frist. Forslag til

årsmøtet må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet holdes. Fullstendig saksliste

må være sendt ut av styret senest 14 dager for årsmøtet.

§ 10

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representanter.

2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

3. Velge dirigent og sekretær/er for årsmøtet, samt to til å underskrive protokollen.

Dirigent og sekretær behøver ikke være valgte representanter.

4. Behandle årsberetningen.

5. Behandle det revidert, avsluttede regnskap. Regnskapsåret følger kalenderåret.

6. Vedta arbeidsplan for neste arbeidsperiode.

7. Fastsette kontingent og vedta budsjett.

8. Behandle andre saker som fremmes av styret, lokale lag, eller årsmøterepresentantene,

jfr § 9.

9. Velge følgende tillitsmenn/kvinner:

a) Styre bestående av leder og 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. – Leder velges

først for 1 år, deretter velges de øvrige medlemmer for 2 år. Bortsett fra lederen kommer

halvparten av styret på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 1 år.

b) Husstyre bestående av leder og 4 medlemmer med 2 varamedlemmer. – Leder velges først

for 1 år, deretter velges de øvrige medlemmer for 2 år. Bortsett fra lederen kommer

halvparten av styret på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 1 år.

c) 2 revisorer, hver for 1 år.

d) Valgkomité, bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem, alle for 1 år.

§11 .

Lovlig innkalt årsmøte i Romerike Historielag er vedtaksført med det antall godkjente

representanter som møter. Ingen representant har mer enn en stemme.

Årsmøtet kan ikke behandle lovforslag eller endringer i lover eller bestemmelser som ikke er

oppført på den utsendte saksliste.

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer,

når ikke annet er bestemt i loven.

§ 12

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter:

1. Vedtak av et årsmøte.

2. Enstemmig vedtak av styret.

3. Krav fra minst 2/3 av lokallaga.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om

innkalling av årsmøte.

KAP. 4 STYRET

§13

Styret beslår av leder, nestleder og 3 andre medlemmer. Styret konstituerer seg selv.

kontorstyrer tiltrer styret med tale – og forslagsrett. Andre kan innbys til styremøter eller

behov.

§ 14

Leder innkaller til styremøter. Styremøter skal også holdes når minst 2 av styrets medlemmer

forlanger det. Styret er vedtaksført når flertallet av medlemmene møter.

§ 15

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets beslutninger.

2. Stå for lagets daglige drift.

3. Godkjenne lokallagas grenser, lover og navn.

4. Sørge for at Historielagets Hus blir holdt i hevd.

5. Utarbeide forslag til årsberetning for Romerike Historielag og legge frem revidert

regnskap, samt tilrettelegge alle øvrige saker for årsmøtet.

6. Arbeide for at laget til enhver tid har en sunn økonomi, bl.a. ved hvert år å søke om

offentlig støtte til lagets virksomhet.

7. Utpeke redaktør/redaksjonskomite av årboka.

8. Utpeke redaktør/redaksjonskomite av Skytilen

9. Oppnevne faglige utvalg etter behov og fastsette instruks for disse.

10. Treffe nødvendige vedtak hvor lover og bestemmelser er overtrådt.

11. Tilsette kontorstyrer og fastsette dennes lønns – og arbeidsvilkår.

12. Fatte vedtak om tildeling av lagets hederstegn.

§16

Kontorstyrer er styrets sekretær og lagets forretningsfører. Kontorstyreren er leder av

lagssekretariatet og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet. For øvrig

arbeider kontorstyrer etter instruks fastsatt av styret.

KAP. 5 LOKALE HISTORIELAG

§ 17

Lokale historielag vedtar egne lover som er i samsvar med de prinsipper som ligger i lovene

til Romerike Historielag.

Lokale Historielag følger de lover, bestemmelser og vedtak som fattes av årsmøtet og styret i

Romerike Historielag

§ 18

Lokallag bør ha Slektshistorisk utvalg. Hvis lokallaget ikke driver slikt arbeid, bør lokallaget

utpeke en kontaktperson for slektshistorie.

Styret i Romerike Historielag kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, medlemsmøte eller

styremøte i lokalt historielag hvor slike møter er nødvendige og ikke kan foranlediges innkalt

på annen måte.

§ 20

I tilfelle oppløsning og inntil nytt historielag opprettes, overføres

lagets eiendeler og arkivalia til forvaltning av Romerike

Historielag i samråd med det lokale kulturstyre.

KAP. 6 OPPLØSNING OG LOVENDRING

§ 21

Forslag til oppløsning av Romerike Historielag kan bare behandles på ordinært årsmøte etter å

ha vært ført opp på sakslista. Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 flertall.

Med vanlig flertall avgjør så årsmøtet hvordan lagets midler skal disponeres.

§ 22

Endring av disse lover kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte elter å ha

vært ført opp på sakslista.

Til vedtak om endring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Til endring av § 21 kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer.